Bemestingstips vervolg

Tip 11: grasland scheuren moet weloverwogen gebeuren

Gras is inafbeelding scheuren grasland Vlaanderen nog steeds de teelt met het grootste areaal. Jaarlijks wordt een deel van dat gras gescheurd en opnieuw ingezaaid met gras of een andere teelt. Omdat grasland scheuren een risico inhoudt voor de waterkwaliteit, moet dat weloverwogen gebeuren.

> Lees het artikel over het scheuren van grasland.

Tip 10: ook je bodem levert stikstof

mineralisatieOm optimaal te groeien, moeten planten voldoende stikstof krijgen. Daarvoor kan je minerale meststoffen (kunstmest) of organische meststoffen (dierlijke mest, compost …) toedienen. Maar ook de bodem levert uit zichzelf een flinke dosis stikstof. Dat wordt geregeld door een proces in de bodem, mineralisatie genaamd. Door het bodemleven (schimmels, bacteriën, wormen …) wordt organische stof (humus) afgebroken en daarbij komt onder meer stikstof vrij. Mineralisatie levert stikstof aan je bodem en dat wordt nog te vaak onderschat. Een gemiste kans, want je kunt besparen op meststoffen én het nitraatresidu blijft lager.

> Lees het artikel over mineralisatie.

Tip 9: groenbedekking, een meerwaarde?

MAP-man zaait groenbedekkers inMomenteel worden er volop groenbedekkers uitgezaaid. Veel landbouwers kiezen ervoor om de 5% ecologisch aandachtsgebied (EAG) in te vullen door een groenbedekkermengsel in te zaaien. Daarmee voldoen ze niet alleen aan de EAG-voorwaarde, het levert hen meer op. Een belangrijke regel blijft wel dat je steeds zo snel mogelijk inzaait, want hoe vroeger gezaaid, hoe groter het effect .

> Lees het artikel over groenbedekkers.

Tip 8: Kleurt ook jouw perceel dit najaar groen?
MAP-man zaait groenbedekkers in

De laatste jaren zaaien steeds meer Vlaamse land- en tuinbouwers groenbedekkers in op hun percelen. Dat is een goede zaak voor de bodem- en waterkwaliteit.
 

> Lees het artikel over groenbemesters.

Advertentie_9Via een gebieds- en bedrijfsgerichte aanpak wil MAP5 - samen met de land- en tuinbouwers, mestvoerders en loonwerkers - de waterkwaliteit verder verbeteren. Zo is de uitrijregeling afhankelijk van het type bedrijf (focusbedrijf of niet), het type meststof, het bodemtype (zware kleigrond of niet) en de teelt (gras, akker, specifieke teelt), net om de risico’s op uitspoeling in het voor- en najaar te beperken.


> Lees het artikel 'Moet de mestkelder leeg in augustus?'

Tip 6: Breng eens een bezoek aan het mestbankloket

Publi 7Overstappen van papieren naar digitale administratie geeft je misschien in het begin het gevoel dat je de controle verliest, maar digitaal werk je wel transparanter, sneller en vooral met minder fouten. We gaan hier wat dieper in op het Mestbankloket (www.mestbankloket.be).

> Lees het artikel over het Mestbankloket

Map-man advertentie 6Waarom voeden we borelingen zesmaal per dag? Het is toch makkelijker en minder vermoeiend om alles in één keer te geven? Toch staat iedere ouder ’s nachts zonder nadenken op om zijn kleine spruit te voeden en zo het groeiritme van de baby bij te houden. Hetzelfde geldt voor een landbouwer en zijn gewassen. Je dient beter gespreid in de tijd kleine hoeveelheden meststoffen toe (fractioneren), dan veel ineens te bemesten. Dat kan alleen als je ook de basisbemesting verlaagt. Te veel bemesten in één keer vergroot de kans op verlies.

> Lees het artikel over bijbemesting

Publi 5Fosfor (P) is een essentieel voedingselement voor de plant. Het speelt een rol bij de energiehuishouding, de ontwikkeling van het wortelstelsel, de bloei en de zaadvorming. Daarom is het belangrijk dat er  voldoende fosfor in de bodem aanwezig  is. Een gebrek aan fosfor kost opbrengst, remt de groei en leidt tot slechtere benutting van stikstof en andere voedingsstoffen. Maar zoals vaak het geval is: ‘overdaad schaadt’.

> Lees het artikel over fosforklasse

Stikstofstaalname ‘Alweer stalen nemen’ zal je ongetwijfeld denken. Naast de stalen voor fosfor, de stalen voor GLOBALGAP, de eventuele opvolgstalen voor nitraatresidu, zijn er ook nog de verplichte stalen voor stikstofbemesting in de tuinbouw. Bedenk wel dat die stikstofstalen veruit de belangrijkste zijn om de stikstofvoorraad in je bodem goed te kunnen opvolgen. Bovendien is het stikstofstaal nog steeds het beste instrument dat je in handen hebt om de reststikstof zo laag mogelijk te houden. En hoe minder reststikstof, hoe minder nitraat er naar de MAP-meetpunten stroomt.

> Lees het artikel over stikstofstalen

Gissen is missen, meten is wetenBemesten zoals het hoort begint bij kennis van de uitgangssituatie, de basisbodemvruchtbaarheid van elk perceel afzonderlijk, de behoeften aan voedingselementen voor de verschillende teelten  en daarnaast de inhoud en de bemestende waarde van de gebruikte mestsoorten en minerale meststoffen. Een mondvol voorwaarden, die de uitvalbasis vormen voor een succesvolle teelt, zowel qua opbrengst en kwaliteit als voor het bekomen van een aanvaardbaar nitraatresidu in het najaar. Om dit te verwezenlijken heb je hulp nodig.

> Lees het artikel over bemestingsadvies

MAP-man zegt: rij je bij het bemesten niet in nesten.Het is evident dat mest thuishoort op het land en niet in het water. En toch gebeurt het  regelmatig dat dierlijke meststoffen op hellende percelen ongewild afstromen naar een waterloop of dat korrels of vloeibare kunstmest (minerale meststoffen) in de beek terechtkomen. Soms wordt het stagnerende regenwater via een geul actief afgeleid naar de gracht of waterloop. Als die nog afwatert na de eerste bemestingsbeurt, stroomt het sterk aangerijkte water rechtstreeks in de beek. Dat moet vermeden worden.

> Lees het artikel over bemesting in de buurt van water