Nieuwe uitrijtool gidst land- en tuinbouwers door de mestuitrijregeling

  • 20 februari 2017

Om de landbouwers wegwijs te maken in de complexe uitrijregels, heeft de Vlaamse Landmaatschappij een uitrijtool ontwikkeld.

Het uitrijseizoen is gestart op 16 februari, maar nog niet in alle gevallen is bemesting toegelaten. De periode waarin mest mag worden uitgereden, hangt immers af van het type meststof, de status van het landbouwbedrijf, de teelt en het bodemtype. Bovendien gelden heel wat voorwaarden die gerespecteerd moeten worden.  Om de landbouwers wegwijs te maken in die complexe regels, heeft de Vlaamse Landmaatschappij een uitrijtool ontwikkeld.

Met die uitrijtool kunnen land- en tuinbouwers snel opzoeken of ze mogen bemesten. De uitrijtool is online beschikbaar op http://uitrijtool.vlm.be via pc, smartphone of tablet. Wie de tool gebruikt, krijgt na het beantwoorden van enkele vragen een persoonlijke uitrijkalender te zien. Daarop staat wanneer mag worden uitgereden en onder welke voorwaarden.

Bij het plannen van hun bemesting, kunnen de land- en tuinbouwers ook gebruikmaken van de schematische overzichten die een overzicht geven van alle mogelijke situaties. Ze hebben de keuze tussen een algemeen overzicht van de uitrijregeling per type meststof of per type (focus)bedrijf.

Niet alleen het naleven van de wettelijke uitrijregeling is van belang. De Mestbank vraagt ook aandacht voor bemesting op het juiste tijdstip in functie van het gewas. Zodanig bemesten dat het gewas de nutriënten ook effectief opneemt, zorgt voor een optimale benutting en vermijdt uitspoeling. Dat komt de waterkwaliteit ten goede.